ನೀ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದಹಂಗೆ ಮಾಡು, ನಾ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟಂಗೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ! ಕೇಸ್ ಮುಗ್ಸಣ ಅತ್ಲಾಗೆ.. – ಜಾರ್ಜ್

  28-08-2016       No Comments       Read More

ನೀ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದಹಂಗೆ ಮಾಡು, ನಾ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟಂಗೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ! ಕೇಸ್ ಮುಗ್ಸಣ ಅತ್ಲಾಗೆ.. – ಜಾರ್ಜ್

Read More

  19-04-2016       No Comments       Read More

  12-04-2016       No Comments       Read More

  10-04-2016       No Comments       Read More

  02-04-2016       No Comments       Read More

Quote 15/02/2016

  15-02-2016       No Comments       Read More

Quote 13/02/2016

  13-02-2016       No Comments       Read More

Copyright©2021 Chiranjeevi Bhat All Rights Reserved.
Powered by Dhyeya