ನೀ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದಹಂಗೆ ಮಾಡು, ನಾ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟಂಗೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ! ಕೇಸ್ ಮುಗ್ಸಣ ಅತ್ಲಾಗೆ.. – ಜಾರ್ಜ್

ನೀ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದಹಂಗೆ ಮಾಡು, ನಾ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟಂಗೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ! ಕೇಸ್ ಮುಗ್ಸಣ ಅತ್ಲಾಗೆ..
– ಜಾರ್ಜ್

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copyright©2021 Chiranjeevi Bhat All Rights Reserved.
Powered by Dhyeya