ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಥಿಯರಿ ಏನು ಎಂದರೆ: Negative ಸುದ್ದಿ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಎಂದರೆ, ಸಿಕ್ಕದ್ದ ಸುದ್ದಿಯನ್ನೇ negative ಮಾಡುದು. ಅದೂ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ negative ಸೀನನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದು.
ಶಾನುಭೋಗನ ಟಾಟಾ ಹೋದ್ರೂ TRP ಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ.
ಉದಾಹರಣೆಗೆ: ಗೂಂಡಾ ಭಕ್ತರು ಎಂದು ಹೇಳುವುದು. ರಾಘವ ಶ್ರೀರನ್ನು ಮತ್ತೆ ಕೆಟ್ಟವರನ್ನಾಗಿ ತೋರಿಸುವುದು.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copyright©2021 Chiranjeevi Bhat All Rights Reserved.
Powered by Dhyeya