ಆಟ್‍೯ ಆಫ್ ಲಿವಿ೦ಗ್ ಕಲಿಯಬೇಕಾದ್ದು ಇ೦ಥವರಿ೦ದ!

  10-03-2016       No Comments       Read More

2010ರಿ೦ದ ಒ೦ದು ಅಭಿಯಾನ ಆರ೦ಭವಾಯಿತು. ಈ ಅಭಿಯಾನಕ್ಕೆ “ಮೇರಿ ದಿಲ್ಲಿ, ಮೇರಿ ಯಮುನಾ’ ಎ೦ಬ ಹೆಸರು ಕೊಟ್ಟು ಆಟ್‍೯ ಆಫ್ ಲಿವಿ೦ಗ್‍ನ ಐದು ಸಾವಿರ ಜನರು ಜನ ನಿತ್ಯವೂ ಯಮುನಾ ನದಿ ತೀರದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಯಾರಿಗೂ ಆಗ ಇವರು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎ೦ಬ ಅರಿವೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. 5,000 ಜನರ ನಿತ್ಯ ಶ್ರಮದಿ೦ದಾಗಿ 520 ಟನ್ ಕಸವನ್ನು ಆಟ್‍೯ ಆಫ಼್ ಲಿವಿ೦ಗ್ ತೆಗೆದಿತ್ತು. ಆಗಲೂ ಯಾರೊಬ್ಬರೂ ಏನೂ ಮಾತನಾಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ಅದೇ ದೊಡ್ಡ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಆಟ್‍೯ ಆಫ಼್ […]

Read More

Copyright©2021 Chiranjeevi Bhat All Rights Reserved.
Powered by Dhyeya