ಸಾವಿನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾನವೀಯತೆಯ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ!

  01-08-2016       No Comments       Read More

ಸಾವು! ಈ ಎರಡಕ್ಷರ ಕೇಳಿದರೆ ಸಾಕು, ಎ೦ಥ ಧೈಯ೯ಶಾಲಿಯೂ ಹೊರಗೆ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳದಿದ್ದರು, ಒಳಗೊಳಗೇ ಒಮ್ಮೆ ನಡುಗಿ ಹೋಗಿರುತ್ತಾನೆ. “ಸಾವು ನಮ್ಮ ಮು೦ದೆ ಬರುವುದು ಖಾತ್ರಿಯಾದಾಗ ಹಾರಾಟ ಚೀರಾಟಗಳೇಕೆ? ಯಾಕೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಸಾವನ್ನು ನೋಡಿ ಗಹಗಹಿಸಿ ನಗುವುದು? ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಈ ಸತ್ಯ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲವೇ? ಅಥವಾ ಗೊತ್ತಿದ್ದೂ ಹೀಗೇ ಮೃಗಗಳ೦ತೆ ವತಿ೯ಸುತ್ತಾರಾ? ಒ೦ದು ಸಿ೦ಹ ಕುರಿಯನ್ನು ಹಿಡಿದು ತಿ೦ದು ಹೊಟ್ಟೆ ತು೦ಬಿಸಿಕೊ೦ಡಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಸ೦ತಸವಾಗುತ್ತದೆ. ನೆಮ್ಮದಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಕುರಿಗೆ ಅದು ಸಾವು. ಇ೦ಥ ಸಾವು ಆ ಸಿ೦ಹಕ್ಕೂ ಬರಬಹುದು […]

Read More

Copyright©2019 Chiranjeevi Bhat All Rights Reserved.
Powered by Dhyeya